CẬP NHẬT MÃ VÙNG ĐIỆN THOẠI

Kể từ ngày 16/07/2017 mã vùng điện thoại của Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được đổi từ 08 thành 28.
Số điện thoại mới của khách sạn Sanouva Sài Gòn sẽ là +84 2838 275 275

Telephone_change